Yönetim Kurulu ve Tüzüğümüz

e-Posta Yazdır PDF

 

KAHRAMANMARAŞ KAFKAS KÜLTÜR DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

SIRA NO ADI SOYADI GÖREVİ
1 Hakan AYDEMİR Başkan
2

Hami KOÇ

Bşk. Yrd.
3 Nadir SANDIKÇI "
4 Leyla ATALAR Sayman
5 Mutlu BOLAT Sekreter
6 Ayşe CANLI Üye
7 Emin ÖĞÜT "
8 Selahittin ÖZCAN "
9 Cemil MERT "
10 Sedat TUTUCU "
11 Mualla ALAKAŞ "
12 Müberra YILMAZ "
13 Ali Seyyit SEVİN "
14 Evren ALKIŞ "

  

KAHRAMANMARAŞ KAFKAS KÜLTÜR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI MERKEZİ

Madde 1. Derneğin adı, Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği’dir. Merkezi Kahramanmaraş’tır, şubesi yoktur. Derneğin amblemi, “Kafkasya’daki Elbruz Dağı’nın önünde dans eden Kafkas kıyafetli genç. Çevresinde Kafkas boylarını temsil eden yedi yıldız ve Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği yazılı, mavi, turuncu, yeşil ve siyah renklerden oluşan tamamen düzgün amblem.”

AMAÇ

Madde 2. Derneğin amacı, üyelerinin kültür ve sanat düzeylerini yükseltmek, ekonomik bilgilerini geliştirmek, Kafkas kültür değerlerini derleyip incelemek, korumak, bu kültürel ve coğrafi zenginlikleri üyelerine, Türk ve Dünya kamuoyuna tanıtmak, Kafkas toplumu ile birlikte yaşadığımız toplumların üyeleri arasındaki dostluğu ve işbirliğini yaygınlaştırmak, Kafkas toplumunun kültürel ve diğer sorunlarına barışçı çözüm önerileri üretmek, insan haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde gelişmesine katkıda bulunmak, böylece üyelerine, topluma ve insanlığa çok yönlü hizmetler sunmaktır.

ÇALIŞMA İLKELERİ

Madde 3. Dernek tüm çalışmalarında Anayasa ve yasalara, uluslararası anlaşmalara ve evrensel hukuk kurallarına ve insan haklarına bağlı kalır; tüm insan haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde geliştirilmesine katkıda bulunur, bu amaçla kamu kuruluşları ve diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapar. Dernek üyelerinin düşünce, inanç, felsefi ve siyasi kanaatlerine saygı gösterir. Dernek, farklı kültürel kimlikleri eleştiren değil, bu kültür çeşitliliğinin, toplumdaki birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiren bir zenginlik olduğunu kabul eden bir anlayışı benimser. Bu anlamda dernek, çeşitli ülkelerde yaşayan Kafkas topluluklarının, yaşadıkları ülkeler arasında dostluk ve barış köprüsü oluşturacaklarına, karşılıklı sosyal, kültürel ve ekonomik işbirliğinin geliştiği ölçüde, bu dostluk ilişkisinin güçleneceğine inanır. Dernek, Kafkasya ile ilişkileri olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınır. Bu ilişkileri geliştiren yada olumlu yönde etkileyen girişimleri destekler. Dernek, kararlarını oluştururken ve faaliyet programlarındaki öncelikleri belirlerken üyelerin derneğin amaç ve ilkelerine uygun önerilerini değerlendirmeye özen gösterir.

ÇALIŞMA KONULARI

Madde 4. Dernek, yukarıda yazılı amaç ve ilkeleri gerçekleştirmek için;

 1. Kurs, seminer, konferans, tartışmalı toplantılar vb. bilimsel ve kültürel toplantılar düzenler, diğer kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen toplantılara ve çalışmalara katkıda bulunur.
 2. Kafkas kültürü ile ilgili yayınları derleyerek arşiv, kitaplık ve müze oluşturur. Kafkas kültürüne ilişkin yayınlardan uygun görülenlerin çevrilmesine yardımcı olur. Bunları üyelerinin ve ilgililerin yararlanmasına sunar. Türkiye ve dünya kamuoyunu Kafkasya ve sorunları ile ilgili bilgilendirir, bu konuda belgesel ve tanıtım filmleri dahil her türlü çalışmaları yapar.
 3. Üyelerinin ve çocuklarının katılacakları dil, bilgisayar ve beceri kursları açar, kreş, anaokulu, ilköğretim okulları açıp işletebilir.
 4. Kuramsal ve uygulamalı olarak folklor ve sanat çalışmaları yapar. Halkoyunları, tiyatro, müzik, resim gibi alanlarda gösteriler, sergiler, kültür geceleri düzenler. Sportif temaslara destek verir.
 5. Kitap, dergi, gazete, bülten,bant, kaset, CD gibi yayınlar yapar.
 6. Yurt içi-yurt dışı ve özellikle de Kafkasya’ya inceleme gezileri tertipler ve ortak kültürel etkinlikler düzenler, aynı amaçlı kuruluşlarla işbirliği yapar.
 7. Gerektiğinde çeşitli uzmanlık komisyonları ve çalışma grupları oluşturur. Derneğin amaç ve ilkelerine uygun olarak çalışmak üzere Kamu Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları tarafından oluşturulan derneğin amaç ve çalışma ilkelerine uygun Kurul, Komisyon ve Çalışma Gruplarına katkıda bulunur.
 8. Yasalar çerçevesinde gerekli izinleri alarak lokal, yurt, pansiyon, çocuk bakım yuvası, huzur evi, spor salonu, dinlenme ve kamp tesisleri açar ve işletir.
 9. Amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için vakıf kurar, gerekli taşınır ve taşınmaz mal edinir.
 10. Yardım toplama mevzuatı hükümlerine uygun olarak bağış ve yardım kabul eder, ilgili mercilerden izin alarak bağış ve yardımlarda bulunur, Kafkasya’ya gidecek olanlara rehberlik eder.

ÜYE OLMA HAKKI

Madde 5. Derneğin üç türlü üyesi vardır:

 1. Doğal üyeler: Kafkas kökenli herkes derneğin doğal üyesidir.
 2. Kayıtlı üyeler: Doğal üyelerden derneğin amaç ve ilkelerini benimsemiş olup tüzük hükümlerine göre çalışmalara katılmak isteyenler, sosyal, ekonomik, politik, mesleki ve benzeri nitelik ve konumlarına bakılmaksızın üyeliğe kabul edilirler. Üye ve dernek üyesi sözünden kayıtlı üyeler anlaşılır.
 3. Onursal üyeler: Kafkasya ve Kafkasyalıların temel nitelik ve karakteristik özellikleriyle tanınıp sevilmelerine, dil, kültür, bilim, sanat ve benzeri alanlardaki eserleri ve çalışmalarıyla hizmet etmiş, özgün katkılarda bulunmuş kimselerden onursal üye kaydedilmelerinde derneğin amaç, ilke ve çalışmaları açısından yararlar görülenler Yönetim Kurulunun kararıyla özel defterine onursal üye olarak kaydedilirler. Doğal ve onursal üyeler dernek organlarına, çalışma kol ve komisyonlarına seçme ve seçilme hakkına sahip değillerdir. Ancak dernek lokal ve tesislerinden faydalanabilir, çalışmaları izleyebilir, gönüllü olarak görev alabilir ve uzmanlık konularında katkıda bulunabilirler.

ÜYELİĞİN KAZANILMASI

Madde 6. Derneğe üye olmak isteyen Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişiler, dolduracakları üye bildirim formu ile derneğe başvururlar. Yönetim Kurulu, otuz gün içinde başvuruları, üyeliğe kabul veya üyeliğe alınmama şeklinde karara bağlar ve karar, karar tarihinden itibaren on beş gün içinde ilgiliye yazı ile bildirir. Üyeliğe alınmamasına karar verilen kişiler bu karara karşı yazılı olarak itiraz edebilirler. Bu tür itirazlar Genel Kurul’da görüşülüp karara bağlanır. Üyeliğe kabul edilenler üye defterine kaydedilirler. Hiç kimse üye olmaya zorlanamayacağı gibi dernek de üye kabul etmeye zorlanamaz. 

ÜYENİN HAKLARI VE ÖDEVLERİ

Madde 7. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Faaliyetlere ve yönetime katılmada üyeler arasında fark gözetilemez. Üyeler dernek düzenine uymak ve sadakat göstermek zorundadırlar. Özellikle de, derneğin amacına uygun davranış göstermek, amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdürler.

Her üyenin katıldığı genel kurulda bir oy hakkı vardır ve oyunu bizzat kullanır.

Üyeler, genel kurul kararına uyma, yetkili kurullarca verilen görevleri yapmak ve dernek amacının gerçekleşmesi ve borçlarının karşılanması için zorunlu ödentilere eşit olarak katılmakla yükümlüdürler. Üyelikten çıkan veya çıkarılanlar, üye kaldıkları sürelere ait aidatları ödemekle yükümlüdürler. Onursal üyeler aidat ödemekte serbest olup zorlanmazlar.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde 8. Her üye, yazı ile altı ay önceden bildirmek koşuluyla dernek üyeliğinden ayrılabilir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÜYELİĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ

Madde9. Derneğin varlığını tehlikeye düşürücü ve amacının gerçekleşmesini engelleyici davranışlarda bulunanlar, disiplin kurulu kararı ile üyelikten çıkartılırlar. Hangi eylemlerin üyelikten çıkartılmayı gerektirdiği yönetmelikte gösterilir. Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan şartları kaybedenlerin dernek üyelikleri kendiliğinden sona erer.

ULUSLARARASI KURULUŞ ÜYELİĞİ

Madde 10. Dernek, ilgili yasalarca görevlendirilen makam ve kurumlardan gerekli izinleri almak koşuluyla, tüzük hükümlerine uygun olarak uluslararası kuruluşlara üye olabilir ve üyelikten çekilebilir. Uluslararası kuruluşlara üyelik ve üyelikten çekilme kararları, Genel Kurulca ve kayıtlı üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

ÜST KURULUŞLARA ÜYELİK

Madde 11. Dernek, Genel Kurul kararıyla Yönetim Kurulunu yetkilendirerek, aynı amacı gerçekleştirmek maksadıyla ülke içerisinde kurulmuş olan bir Dernekler Federasyonuna üye olabileceği gibi kurulmakta olan bir Dernekler Federasyonuna kurucu üye olarak da katılabilir. Federasyon genel kurullarına dernek adına gönderilecek temsilciler, üç kişiden az olmamak üzere, üye olunan Federasyonun tüzüğünde belirlenen sayılar esas alınarak genel kurulda seçilirler.

Üst kuruluşlara üyelikle ilgili diğer hususlar hakkında üye olunan federasyonun tüzüğü ve dernekler kanunu hükümleri uygulanır.

ORGANLAR

Madde 12. Derneğin organları:

a) Genel Kurul     b)Yönetim Kurulu     c) Denetleme Kurulu      d) Disiplin Kurulu      e) Onur Kurulu 

Bu organlar dışında, genel kurulun vereceği yetki üzerine Yönetim Kurulu kararı ile çeşitli çalışma grupları ve komisyonlar oluşturulabilir. Ancak bu organlara, genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu, disiplin kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

GENEL KURULUN OLUŞUMU

Madde 13. Genel Kurul derneğin en yetkili organıdır. Derneğe kayıtlı ve aidat yükümlülüklerini yerine getirmiş üyelerden oluşur.

GENEL KURULUN TOPLANMASI

Madde 14. Genel Kurul toplantısı iki türlüdür:

 Olağan Genel Kurul toplantısı: Yönetim kurulunun çağrısı üzerine iki yılda bir Kasım ayında yapılır.

 1. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya oy kullanma hakkına sahip delege sayısının beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulunca toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu genel kurulu toplantıya çağırmazsa, üyelerden birisinin başvurusu üzerine Sulh Hakimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Genel kurul, Yönetim Kurulunca en az 15 gün önceden toplantıya çağrılır. Toplantının günü, saati, yeri ve gündemi, yerel bir gazete ile ilan edilir, mahallin en büyük mülki amirine yazılı olarak bildirilir ve aynı zamanda üyelere de toplantının on gün öncesinden yazılı çağrıda bulunulur.

TOPLANTI YERİ, TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI

Madde 15. Genel kurul toplantıları derneğin bulunduğu yerde yapılır. İlk toplantıda genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğu aranır, ilk toplantıda sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, yönetim kurulu ve denetim kurulu üye tam sayısın toplamının iki katından az olamaz. Kararlar oylamada hazır bulunan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Gündemde fesih ve tasfiye, tüzük değişikliği , uluslar arası kuruluşlara üye olma veya üyelikten çekilme konuları varsa , bu konularda tüzüğün ilgili maddelerindeki toplantı ve karar yeter sayıları aranır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla ertelenemez.

Genel kurula katılacak üyeler, Yönetim kurulunca hazırlanan listedeki adlarının karşısına imza atarak toplantı yerine girerler. Yeterli sayıda üyenin tutanakla saptandıktan sonra Yönetim kurulu başkanı tarafından toplantı açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazman üye seçilir.

Genel kurul toplantılarında sadece gündemde yazı maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birinin yazılı olarak önerecekleri konular Genel kurulca benimsenirse gündeme alınabilir.

Dernek organlarına seçimi ve üst kuruluş delegelerinin seçimi , gizli oy açık ayrım ilkesine göre yapılabileceği gibi Genel kurul kararıyla açık oylamayla da yapılabilir.

Hükümet Komiserinin katılmamış olması toplantının yapılmasını engellemez.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 16.  Genel kurulun başlıca görev ve yetkileri şunlardır;

 1. Organların seçimi,
 2. Tüzüğün değiştirilmesi,
 3. Yönetim kurulu ve  denetim kurulu raporlarının görüşülmesi, kurulların ibra edilmesi veya haklarında dava açılmak üzere yeni yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması, devredilmesi, taşınmazlar üzerinde ayni hak tesisi veya kaldırılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 6. Vakıf, kooperatif, yardımlaşma sandığı ve benzeri kuruluşlar kurmaya, kurulmuş olanlara katılmaya ve bunlardan ayrılmaya karar verilmesi,
 7. Ülke içinde kurulu ve aynı amacı taşıyan bir dernekler federasyonuna üye olmaya karar verip, yönetim kurulunu yetkilendirmek. Federasyon genel kurullarına katılmak üzere üç kişiden az olmamak üzere, üye olunacak federasyon tüzüğüne uygun sayıda temsilci seçmek,
 8. Uluslararası faaliyette bulunmaya, yurt dışındaki kuruluşlara üye olmaya veya üyelikten ayrılmaya karar verilmesi,
 9. Disiplin kurulunca verilen cezalara, ayrıca üyeliğe alınmama ve üyelikten çıkartılm kararlarına karşı yapılan itirazların incelenip sonuçlandırılması,
 10. Feshe ve tasfiyeye karar verilmesi,
 11. Yasada ve tüzükte genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

YÖNETİM KURULU VE OLUŞUMU

Madde 17. Yönetim kurulu 7 (yedi) asil ve 7 (yedi) yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcıları, yazman, sayman ve üye (üyeler)  şeklinde görev bölümü yapılır.

Bir yıl içerisinde kabul edilebilir bir özrü olmaksızın üç kez toplantıya katılmayanların yönetim kurulu üyeliği düşer. Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar nedeniyle üye tam sayısının altına düşerse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birisinin talebi üzerine sulh hakimi üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 18.  Yönetim kurulu, derneğin yürütme ve temsil organıdır; bu görevini kanuna ve tüzüğe uygun olarak yerine getirir. Temsil görevi, yönetim kurulunca, yönetim kurulu başkanına devredilebilir. Başlıca görevleri;

 1. Derneğin gelir-gider hesap ve kayıtlarını tutmak ve belgelerini korumak, derneğin malvarlığına sahip çıkmak,
 2. Derneğin gelecek döneme ait bütçesini hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak, Genel Kurul kararlarına aykırı olmamak koşulu ile gerektiğinde bütçe fasılları arasında aktarmalar yapmak,
 3. Genel Kurulu toplantıya çağırmak,
 4. Çeşitli uzmanlık komisyonları ve çalışma grupları oluşturmak, kamu kuruluşları ve diğer sivil toplum kuruluşları tarafından oluşturulan, derneğin amaç ve çalışma ilkelerine uygun Kurul, Komisyon ve Çalışma Gruplarına katkıda bulunmak,
 5. Lokal, yurt, pansiyon, çocuk bakım yuvası, anaokulu, ilköğretim okulu, huzurevi, spor salonu, dinlenme ve kamp tesislerinin açılmasına karar vermek,
 6. Yıllık çalışma planı ve programlarını görüşerek karara bağlamak,
 7. Tüzüğü, genel kurul kararlarını ve federasyon kararlarını uygulamak,
 8. Derneğin amacı ve çalışma konuları ile ilgili olarak dernek üyelerinin önerilerini değerlendirmek ve önlemler almak,
 9. Dernekte çalıştırılacak personeli görevlendirmek, onların ücretlerini ve çalışma koşullarını belirlemek, iş sözleşmeleri yapmak,
 10. Yurt içindeki ve yurt dışındaki toplantılara ve inceleme gezilerine görevli veya temsilciler göndermek,
 11. Dernek adına sözleşmeler imzalamak, dava açmak veya açılacak davaları savunmak, gerektiğinde avukata vekalet etmek,
 12. Kurs, seminer, konferans, tartışmalı toplantılar düzenlemek,
 13. Kafkas kültürü ile ilgili belgelerin derleneceği kitaplık ve arşivler oluşturmak, kitap, dergi, gazete, bülten gibi yayınlar yapmak,
 14. Dil, bilgisayar ve beceri kursları açmak,
 15. Folklor ve sanat çalışmaları yapmak, gösteriler, sergiler ve kültür geceleri düzenlemek,
 16. Genel Kurulca, Vakıf, Kooperatif, Yardımlaşma Sandığı ve benzeri kuruluşlar kurulmasına karar verilmesi halinde bu kuruluşlarda görev yapacak temsilcileri belirlemek,
 17. Bu maddenin (i) ve (j) bentlerinde yazılı sözleşmeler ve iş sözleşmeleri yapmak, dava açmak ve avukata vekalet vermek konularında gerektiğinde Yönetim Kurulu başkanı ile bir Yönetim Kurulu üyesine yetki vermek.

Yönetim kurulu, ayda en az bir kez toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır, eşitlik halinde başkanın oyu çoğunluğu belirler.

DENETLEME KURULU, OLUŞUMU, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 19. Denetleme Kurulu, genel kurulca seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Genel kuruldan sonra yapacağı ilk toplantıda başkanını seçer. Üyeliklerde boşalma olması halinde yedek üyeler sırası ile çağrılarak kurul tamamlanır.

Denetleme Kurulu, altı ayı geçmeyen aralıklarla dernek çalışmalarını denetler. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulunun istediği her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadır. Denetleme dernek merkezinde yapılır. Derneğe ait belgeler dışarıya çıkartılamaz. Denetleme Kurulu, dernek çalışmalarının yasa ve tüzük hükümlerine ve genel kurul kararlarına uygunluğunu, harcamaların muhasebe usullerine göre yapılıp yapılmadığını, yerinde kullanılıp kullanılmadığını denetler. Bu konularda Yönetim Kurulu’na yardımcı olur ve yol gösterir. Gerektiğinde kurul toplantılarına katılır. Denetleme sonuçlarını altı aylık rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve genel kurula sunar.

DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 20. Disiplin kurulu, genel kurulca seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu ilk toplantısında kendi aralarında bir başkan ve bir yazman seçer. Asil üyeliklerden boşalma olması halinde yedek üyeler sıra ile çağrılarak kurul tamamlanır.

Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine en üz üye tam sayısının yarıdan bir fazla çoğunluğu ile toplanır. Kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile verir. Çekimser oy kullanılamaz, eşitlik halinde başkanın katıldığı taraf çoğunluk sayılır. Disiplin Kurulu, dernek tüzüğüne, derneğin amaç ve ilkelerine  veya yetkili kurul kararlarına aykırı davranışlarda bulunduğu ileri sürülen üyeler ile ilgili olarak Yönetim kurulunca gönderilen olayları inceler, soruşturur ve karara bağlar. Disiplin kurulunun verdiği disiplin cezasına gerek olmadığı kararları kesindir. Disiplin cezası verilmesine ilişkin kararlarına karşı Genel Kurulda itiraz edilebilir. Genel Kurulun kararı kesindir.

DİSİPLİN CEZALARI

Madde 21. Disiplin kurulunca verilecek cezalar şunlardır:

 1. Uyarma
 2. Kınama
 3. Yöneticilik görevinden uzaklaştırma
 4. Üyelikten geçici ve sürekli çıkarmak

Hangi eylemlere hangi disiplin cezalarının verileceği, savunma ve itiraz süreleri, disiplin kurullarının çalışma esasları ve disiplin cezalarının sonuçları yönetmelikle belirlenir.

ONUR KURULU

Madde 22. Eski dernek başkanları, derneğin çalışmalarına önemli katkıları olan büyükler. Kafkas kültürüyle ilgili özgün çalışmaları olanlar ve Kafkas gelenekleri konusunda bilgi ve birikimi olup bu bilgilerini gençlere aktarmasında yarar görülen büyüklerden oluşan bir danışma kuruludur. Yönetim kurulunun danışma ihtiyacı duyduğu konu ve sorunlar hakkında tavsiye kararları alır. Onur kuruluna seçilmek için üyelik koşulu aranmaz. Üye sayısı 5 (beş) kişiden az olmamak üzere genel kurulca belirlenir ve seçilir.

DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde 23. Derneğin başlıca gelirleri şunlardır:

 1. Üye ödentileri,
 2. Bağış ve yardımlar,
 3. Amacı doğrultusunda yapacağı her türlü etkinlikten sağlanacak gelirler,
 4. Taşınır ve taşınmaz malların işletilmesinden ve kiraya verilmesinden elde edilecek gelirler,
 5. Bankalardaki mevduat faizleri, repo, tahvil, hazine bonosu gelirleri ve benzeri gelirler,
 6. Sair gelirler.

ÖDENTİLER

Madde 24. Dernek iki tür ödenti toplar:

 1. Giriş ödentisi
 2. Yıllık ödenti

Giriş ödentisi derneğe ilk kayıt sırasında peşin olarak alınır. Yıllık ödenti peşin olabileceği gibi aylık taksitler halinde de ödenebilir. Ödenti miktarı genel kurulca saptanır. Genel kurula kadar giriş ödentisi

10 TL (10 Türk Lirası), yıllık ödenti ise 60 TL (Altmış Türk Lirası) dır.

ÜST KURULA KATKI ÖDEMELERİ

Madde 25. Dernek, aynı amacı gerçekleştirmek üzere kurulmuş olan Dernekler Federasyonuna üye olması halinde üye olunan üst kuruluşun giderlerine katkıda bulunmak maksadıyla Federasyon tüzüğünde belirtilen veya Federasyon Genel Kurullarında belirlenecek miktarda aidat ödemekle yükümlüdür. Ödenecek aidatın miktarı ve ödeme zamanı üst kuruluş genel kurulunda alınan karara uygun olarak belirlenir.

DEFTER VE KAYITLAR

Madde 26. Dernek merkezinde Dernekler Kanunu’nda gösterilen defter ve kayıtlar tutulur.

GELİR VE GİDERLERDE USUL

Madde 27. Derneğin gelirlerinin toplanmasında ve giderlerinin yapılmasında, Dernekler Kanunu’ndaki usule uyulur.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 28. Tüzük değişikliği genel kurul gündeminde yer almak koşulu ile oylamaya katılan delegelerin üçte iki çoğunluğunun oyu ile yapılabilir.

FESİH VE TASFİYE

Madde 29. Derneğin feshi genel kurul kararıyla olur. Fesih kararı oylamaya katılanların üçte ikisinin oylarıyla alınır. Fesih kararında derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesinin nasıl yapılacağı da açıkça gösterilir. Tasfiye işlemleri Genel Kurulda seçilecek üç kişilik tasfiye kurulu tarafından tamamlanır.

KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI

Madde 30. Bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde, sırasıyla Dernekler Kanunu ve yönetmelikleri ile Medeni Kanun hükümleri uygulanır.

DERNEĞİN KURUCULARI

Madde 31. Dernek aşağıda adı, soyadı, mesleği ve adresi kayıtlı üyeler tarafından kurulmuştur.

 1. Kemal DEMİR, Esnaf, Eski Sanayi Tornacılar Sokak
 2. Kemal DOĞAN, Emekli, Y. Emre Mah. Gülbey Apt. No:9
 3. Nadir SANDIKÇI, İşçi, Fatihler Mah. Merihler Apt. No:20
 4. Mansur DOĞAN, Emekli, M. Sinan Mah. Tebriz Cad. Kurtuluş Apt.
 5. Selahaddin ÇAKICI, İşçi, Karamanlı Mah. A. Hamit Sok. No:29
 6. Seyit BOLAT, İşçi, Karamanlı Mah. Güzin Sok. No:26
 7. Selahattin ASLANHAN, İşçi, Mağralı Mah. Ferdağ Sok. No:31
 8. Osman GÜNEY, Emekli, M. Sinan Mah. No:10/11
 9. Fikret DOĞAN, Esnaf, M. Sinan Mah. M. Sinan Apt. No:13

YÜRÜTME

Madde 32. Bu ana tüzük hükümlerini yürütmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

İş bu tüzük 32 (otuz iki) maddeden ibaret olup yürüklükte olan 2908 sayılı Dernekler Kanunu esas alınarak hazırlanmıştır.  

 

 


Buradasınız: DERNEĞİMİZ